Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe

Sporządzenie dokumentu Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe wynika z obowiązku nałożonego na gminy, przez ustawę Prawo energetyczne.

Jest to dokument planistyczny, który powinien określać:

  1. Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  2. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
  3. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
  4. Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej;
  5. Zakres współpracy z innymi gminami.

Dzięki doświadczeniu w tym zakresie możemy zaoferować Państwu niskie ceny opracowań przy jednoczesnej najwyższej jakości naszych usług.

Etapy opracowania i zatwierdzania:

  1. Opracowanie projektu założeń do planu …
  2. Opiniowanie projektu  założeń do planu … przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa,
  3. Wyłożenie projektu dokumentu do publicznego wglądu, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości,
  4. Uchwalenie przez radę gminy po rozpatrzeniu ewentualnych wniosków, zastrzeżeń i uwag zgłoszonych podczas wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie tego procesu. Mamy w tym temacie wieloletnie doświadczenie. Opracowane przez naszych ekspertów dokumenty były opiniowane przez samorządy wielu województw w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z referencjami.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin.

Zgodnie art. 19 ustawy Prawo energetyczne wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje, co najmniej raz na 3 lata.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe musi być zgodny między innymi z polityką energetyczną państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub zapisami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Proponujemy Państwu przygotowanie takiego dokumentu lub jego aktualizację.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt

Małopolska Fundacja Energii i Środowiska
ul. Krupnicza 8/3a
31-123 Kraków

mafes@mafes.com.pl

Tomasz Lis – Członek zarządu
+48 604 176 417
tomasz.lis@mafes.com.pl

Piotr Stańczuk – Członek zarządu
+48 691 960 613