Program ochrony środowiska

Program Ochrony Środowiska (POŚ) sporządza odpowiednio organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, a uchwala sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy.

Projekt wojewódzkiego POŚ opiniowany jest przez Ministra Środowiska, powiatowego przez zarząd województwa, a gminnego przez zarząd powiatu.

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej JST.

Oferujemy Państwu opracowanie tego dokumentu, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań oraz specyfiki obszaru.

Zapraszamy do kontaktu!

Nasz zespół specjalistów przygotuje dla Państwa również kompletną dokumentację do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, w tym:

  1. Wykonamy kartę informacyjną przedsięwzięcia,
  2. Opracujemy raport o oddziaływaniu na środowisko planowanych przez Państwo inwestycji,
  3. Sporządzimy wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej i skompletujemy wszystkie niezbędne załączniki,
  4. Będziemy uczestniczyć w całej procedurze oceny oddziaływania na środowisko (uzgodnienia z  odpowiednimi organami).

Ponadto przygotujemy kompletną dokumentację niezbędną do:

  1. Uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Przeprowadzimy również pełną – strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko wymaganą dla projektów takich jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (na poziomie gminy), planów zagospodarowania przestrzennego, przyjmowanych przez administrację strategii rozwoju regionalnego, polityk, strategii, planów lub programów.

Kontakt

Małopolska Fundacja Energii i Środowiska
ul. Krupnicza 8/3a
31-123 Kraków

mafes@mafes.com.pl

Tomasz Lis – Członek zarządu
+48 604 176 417
tomasz.lis@mafes.com.pl

Piotr Stańczuk – Członek zarządu
+48 691 960 613