Plany gospodarki niskoemisyjnej

Korzyści dla gminy wynikające z posiadania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

Umożliwienie ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów związanych z ograniczeniem niskiej emisji – m.in. na:

 1. Termomodernizację budynków gminnych.
 2. Instalację odnawialnych źródeł energii.
 3. Budowę i modernizację ścieżek rowerowych.
 4. Wymianę niskosprawnych kotłów c.o., także w budynkach mieszkalnych.
 5. Wymianę taboru samochodowego.
 6. Działania informacyjne i edukacyjne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument planistyczny wymagany w wielu przypadkach na etapie ubiegania się o dofinansowanie. Jego opracowanie to trzy etapy przygotowań:

 1. Zebranie danych w terenie i przygotowanie Bazowej Inwentaryzacji Emisji.
 2. Przygotowanie dokumentu z harmonogramem działań.
 3. Konsultacje dokumentu, w tym uzyskanie opinii RDOŚ i Sanepidu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie tego procesu. Prowadzimy każdy projekt do momentu uzyskania pozytywnej opinii WFOŚiGW.

Mamy w tym temacie bardzo duże doświadczenie. W zakładce Referencje załączamy wykaz zrealizowanych opracowań. Dzięki wypracowanej przez nas metodyce możemy sobie pozwolić na niskie ceny przy jednoczesnej najwyższej jakości naszych usług.

Czym jest gospodarka niskoemisyjna?

Gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą pozyskać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej.

„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Główne cele PGN

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy (lub kilku gmin) w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Powinny one być: konkretnie określone, mierzalne, ambitne, realne i określone w czasie. Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji i musi być on jasno i mierzalnie zdefiniowany (w postaci względnej lub bezwzględnej).

Plan ma również za zadanie określić, jak gmina zrealizuje wyznaczone cele. Należy więc opisać działania planowane (inwestycyjne i nieinwestycyjnie), sposób ich finansowania oraz metodę monitoringu realizacji planu w kolejnych latach (co najmniej na okres 2014-2020, z możliwością wydłużenia perspektywy czasowej).

Podstawą opracowania dobrego planu jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. Należy w niej ująć budynki publiczne i mieszkalne, transport, gospodarkę odpadami oraz przemysł i usługi.

Na podstawie zidentyfikowanych możliwości należy zaplanować działania realizujące wyznaczone cele. Muszą się one opierać na już istniejących planach i strategiach. Dla planowanych działań należy wskazać mierniki osiągnięcia celów, źródła finansowania oraz plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji. Opracowany projekt dokumentu powinien być poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Po co przygotowywać gminny plan gospodarki niskoemisyjnej?

Spodziewane efekty organizacyjne:

 1. Poprawa zarządzania zasobami gminy.
 2. Świadome przygotowanie planu inwestycyjnego związanego z energią i ochroną środowiska.
 3. Określenie struktury organizacyjnej potrzebnej do realizacji celów związanych z wdrażaniem gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej.
 4. Przygotowanie do organizacji zakupów grupowych.

Spodziewane efekty finansowe:

 1. Pozyskanie środków na inwestycje związane z produkcją i zużyciem energii (modernizacja budynków, modernizacja oświetlenia, produkcja energii z lokalnych źródeł).
 2. Zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków, oświetleniem ulic, etc.
 3. Wydzielenie inwestycji, które potencjalnie mogą być realizowane w formule ESCO.

Spodziewane efekty wizerunkowe:

 1. Realizacja zadań związanych z polityką klimatyczną.
 2. Edukacja społeczeństwa.

Spodziewane efekty społeczne i ekologiczne:

 1. Określenie i realizacja zadań związanych ze zmniejszeniem kosztów ogrzewania w budynkach prywatnych.
 2. Określenie i realizacja zadań związanych ze zmniejszeniem kosztów ogrzewania osób ubogich.
 3. Zmniejszenie lokalnego zanieczyszczenia powietrza.
 4. Racjonalizacja zużycia energii.

Kontakt

Małopolska Fundacja Energii i Środowiska
ul. Krupnicza 8/3a
31-123 Kraków

mafes@mafes.com.pl

Tomasz Lis – Członek zarządu
+48 604 176 417
tomasz.lis@mafes.com.pl

Piotr Stańczuk – Członek zarządu
+48 691 960 613