Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne.

Opracowanie dokumentu spełniającego wymagania ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777). Jest trudnym procesem i wymaga wielu elementów zarówno analitycznych, planistycznych, jak i szczegółowych konsultacji.

Posiadanie Planu rewitalizacji jest warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie.

Zapraszamy do kontaktu !

Współpracujący z nami eksperci posiadają doświadczenie w zakresie rewitalizacji i problematyki identyfikacji oraz sposobów rozwiązywania problemów społecznych.