Program Ochrony Środowiska (POŚ) sporządza odpowiednio organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, a uchwala sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy.

Projekt wojewódzkiego POŚ opiniowany jest przez Ministra Środowiska, powiatowego przez zarząd województwa, a gminnego przez zarząd powiatu.

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej JST.

Oferujemy Państwu opracowanie tego dokumentu, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań oraz specyfiki obszaru.

Zapraszamy do kontaktu !

Nasz zespół specjalistów przygotuje dla Państwa również kompletną dokumentację do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, w tym:

  • wykonamy kartę informacyjną przedsięwzięcia,
  • opracujemy raport o oddziaływaniu na środowisko planowanych przez Państwo inwestycji,
  • sporządzimy wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej i skompletujemy wszystkie niezbędne załączniki,
  • będziemy uczestniczyć w całej procedurze oceny oddziaływania na środowisko (uzgodnienia z  odpowiednimi organami).

Ponadto przygotujemy kompletną dokumentację niezbędną do:

  • uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Przeprowadzimy również pełną:

– strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko wymaganą  dla  projektów takich jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (na poziomie gminy), planów zagospodarowania przestrzennego, przyjmowanych przez administrację strategii rozwoju regionalnego, polityk, strategii, planów lub programów.