Sporządzenie dokumentu Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe wynika z obowiązku nałożonego na gminy, przez ustawę Prawo energetyczne.

Jest to dokument planistyczny, który powinien określać :

  • ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  • przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
  • możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
  • możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej;
  • zakres współpracy z innymi gminami.

 Dzięki doświadczeniu w tym zakresie możemy zaoferować Państwu niskie ceny opracowań przy jednoczesnej najwyższej jakości naszych usług.

 Etapy opracowania i zatwierdzania:

  • Opracowanie projektu założeń do planu …
  • Opiniowanie projektu  założeń do planu … przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa,
  • Wyłożenie projektu dokumentu do publicznego wglądu, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości,
  • Uchwalenie przez radę gminy po rozpatrzeniu ewentualnych wniosków, zastrzeżeń i uwag zgłoszonych podczas wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

 

Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie tego procesu. Mamy w tym temacie wieloletnie  doświadczenie. Opracowane przez naszych ekspertów dokumenty były opiniowane przez samorządy wielu województw w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z referencjami.

 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin.

Zgodnie art. 19 ustawy Prawo energetyczne wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje, co najmniej raz na 3 lata.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe musi być zgodny między innymi z polityką energetyczną państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub zapisami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Proponujemy Państwu przygotowanie takiego dokumentu lub jego aktualizację.

Zapraszamy do współpracy !